Zamana dayalı halılarını yıkatanlar

Eryaman halı yıkama hizmet bölgemizde karırlaştığım?z kimi durumlar, halıların belirli bir zaman dilimine ba??mlı kalınarak yıkattırıldı?? yönünde. Bu anlamada ço?unluk halılarını seneden seneye yıkatıyor. Bu yıkatma işlemleri ise genellikle bahar temizli?i ile birlikte bahar aylarında yapılıyor. Sene boyunca iyice kirlenmiş olan halılar yılda bir defaya mahsus olarak yıkanıyor. Temelde halıların periyodik olarak yıkattırılması taraftarıyız. Ancak bu periyodun her kese göre aynı olması do?ru değil. Zira her mekanda kullanılan halılar aynı özellikte değiller. Halıların kullanım s?klıkları da her kes için aynı anlam? ta??m?yor. Kimi evler di?erlerine göre daha kalabalık olabilirken, kimi evlerde ya?ayanların sa?lık gerekçeleri yüzünde daha hijyenik bir ortam ihtiyacı olabiliyor. Halıların hiç bir sebep göz etmeksizin belirli zaman aralıklarında yıkattırılması gereklidir ve bu zaman diliminin standart olması beklenemez. De?i?en ko?ulların artı ve eksileri her zaman için göz önünde bulundurulmak durumundadır.